Şcoala Gimnazială "Mihai Eminescu" Zalău
Home
Patronul spiritual
Prezentare
Istoric
Galerie foto
Regulament
Publicatii
Proiecte
Evenimente
Rezultate
Noutati
Proiect European Comenius
Asociatia Voiniceii

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI

Scoala Gimnaziala “Mihai Eminescu ” Zalau, Salaj , Romania

Regulament de ordine interioara

  

Cap. I. Dispozitii introductive 

Art.1 . Regulamentul intern de organizare si functionare a Scolii Gimnaziale ‘' Mihai Eminescu” cuprinde norme referitoare la organizarea si functionarea unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat si particular, în conformitate cu Legea învatamântului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare , cu Ordinul MEC Nr. 4925 / 2005 referitor la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar.

Art.2 Respectarea regulamentului este obligatorie pentru personalul de conducere, indrumare, control, didactic de predare si instruire practica, didactic auxiliar, nedidactic, pentru elevii si parintii care vin în contact cu unitatea de învatamânt- Scoala Gimnaziala ‘' Mihai Eminescu” Zalau.

Art.3 Activitatea de instruire si educatie in cadrul Scolii Gimnaziale ‘' Mihai Eminescu'' Zalau se desfasoara potrivit Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, ale Conventiei cu privire la drepturile copilului si potrivit actelor normative generale si specifice.


Art.4. 1) Scoala Gimnaziala ‘' Mihai Eminescu” Zalau, ca unitate de învatamânt preuniversitar este organizata si functioneaza în baza legislatiei generale si speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului, a regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, a deciziilor inspectoratului scolar si a prezentului regulament intern.
2) Regulamentul intern este aprobat de Consiliul de Administratie, cu participarea reprezentantilor organizatiei sindicale, recunoscute la nivel de ramura existente în scoala si cuprinde reglementari specifice conditiilor concrete de desfasurare a activitatii în Scoala Gimnaziala ‘' Mihai Eminescu” Zalau, în concordanta cu prevederile legale, în vigoare.
3) Respectarea regulamentului intern este obligatorie pentru tot personalul salariat al unitatii de învatamânt, pentru elevii si parintii/reprezentantii legali ai acestora.

 

Cap. II. Organizarea si functionarea unitatii de invatamant

Art.5 In incinta Scolii Gimnaziale ‘' Mihai Eminescu'' Zalau sunt interzise, potrivit legii, crearea si functionarea oricaror formatiuni politice, organizarea si desfasurarea activitatilor de propaganda politica si prozelitism religios, orice forma de activitate care incalca normele convietuirii sociale, care pun in pericol sanatatea fizica, psihica a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic.

Art.6 (1) Anul scolar incepe la 1 septembrie si se incheie la 31 august din anul caledaristic urmator.

(2) Structura anului scolar respectiv perioadele de desfasurare a cursurilor, a vacantelor si a sesiunilor de examene se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, dupa consultarea reprezentantilor federatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramura- invatamant.

(3) In situatii obiective, ca de exemplu : epidemii, calamitati naturale etc cursurile scolare pot fi suspendate pe o perioada determinata.

(4) Suspendare cursurilor scolare se poate face dupa caz :

a) la nivelul unitatii de invatamant, la cererea directorului , dupa consultarea sindicatelor si cu aprobarea inspectorului scolar general.

(5) Suspendarea cursurilor este urmata de masuri privind parcurgerea integrala a programei scolare pana la sfarsitul semestrului, respectiv a anului scolar. Aceste masuri se stabilesc prin decizie a directorului unitatii de invatamant.

Art.7 . Structura anului scolar 2007- 2008

(1). Anul scolar 2007/2008 are 35 de saptamani de cursuri, insumand 175 de zile lucratoare.

(2). Prin derogare de la prevederile alin.1, se stabileste :

a) Pentru clasele a VIII-a, durata cursurilor este de 34 de saptamani, insumand 170 de zile lucratoare. Ultima zi de cursuri pentru clasele a VIII-a este vineri, 6 iunie 2008.

(3). Anul scolar 2007-2008 incepe pe data de 1 septembrie 2007, se incheie pe data de 31 august 2008 si se structureaza pe doua semestre , dupa cum urmeaza:

SEMESTRUL I

Cursuri- luni, 17 septembrie 2007- vineri, 21 decembrie 2007.

In perioada 29 octombrie – 4 noiembrie 2007, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar sunt in vacanta.

Vacanta- sambata, 22 decembrie 2007- duminica, 6 ianuarie 2008

Cursuri- luni, 7 ianuarie 2008- vineri, 1 februarie 2008

Vacanta intersemestriala- sambata, 2 februarie 2008- duminica, 10 februarie 2008

SEMESTRUL II

Cursuri- luni, 11 februarie 2008- vineri, 25 aprilie 2008

Vacanta- sambata, 26 aprilie 2008- duminica, 4 mai 2008

Cursuri- luni, 5 mai 2008- duminica, 13 iunie 2008

Vacanta de vara- sambata, 14 iunie 2008- vineri, 13 iunie 2008

Art.8. Înscrierea la Scoala Gimnaziala ‘' Mihai Eminescu” Zalau la învatamântul primar si gimnazial, se face în urma unei solicitari scrise din partea parintelui / tutorelui legal si se aproba de catre Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale ‘' Mihai Eminescu'' Zalau , in limita planului de scolarizare aprobat, dupa asigurarea scolarizarii elevilor aflati in aria de cuprindere a scolii.

Art.9 Transferul elevilor.

În învatamântul primar (clasele I-a – a IV-a) si în ciclul gimnazial al învatamântului secundar inferior (clasele a V-a – a VIII-a), elevii se pot transfera, dupa cum urmeaza:
a) în aceeasi unitate de învatamânt, de la o clasa la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasa;
b) de la o unitate de învatamânt la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasa.

Art. 10 . Gemenii se pot transfera în clasa celui cu media mai mare, sau invers, la cererea acestora.

Art.11 In situatii speciale si pe o perioada determinata, durata orelor de curs si durata pauzelor pot fi modificate, cu aprobarea inspectorului scolar general, la propunerea bine fundamentata a Consiliului de Administratie al Scolii Gimnaziale ‘' Mihai Eminescu ‘'Zalau.

Art.12 Unitatea de învatamânt nu îsi asuma nici o responsabilitate pentru disparitia obiectelor personale ale elevilor si /sau cadrelor didactice.

Art. 13 . Vizitarea unitatii de invatamant si asistenta la orele de curs sau la activitati scolare/ extrascolare, efectuate de catre persoane din afara unitatii de invatamant, se fac numai cu aprobarea directorului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Fac exceptie de la aceasta prevedere reprezentantii institutiilor cu drept de control asupra unitatilor de invatamant.

Art.14 . Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricarui alt fond destinat derularii evaluarilor nationale.

Art. 15. Elevii care au urmat cursurile intr-o unitate de invatamant dintr-o alta tara, pot dobandi calitatea de elev in Romania, numai dupa echivalarea de catre Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului a studiilor urmate in strainatate si dupa sustinerea examenelor de diferente, in perioada stabilita de directorul unitatii de invatamant de stat sau particular.

Art.16. Programul zilnic în scoala

1) cursurile se desfasoara conform orarului scolii, începând cu orele 8,00 (7,00), respectiv 13,00.

2) modificari în orar se fac doar cu aprobarea directorilor de serviciu;

3) p rezentarea elevilor la scoala, zilnic la orele: 7 45 (7) respectiv 12 45 , în functie de orar;

4) prezentarea la scoala a personalului didactic se face astfel: la ora 7 45 , 12 45 cei care au prima ora; cu 15 minute înainte de începerea activitatii, cei care nu au prima ora;

5) orele de curs sunt de 50 de minute, iar în clasele de la ciclul primar ultimele cinci minute învatatorii organizeaza activitati de tip recreativ.

6) pauzele dintre ore dureaza 10 minute cu exceptia celei de-a doua care este 20 de minute;

7) la clasele de dupa-masa, pauzele sunt de 10 minute.

8) la începutul orelor si la terminarea pauzelor, (învatatoarele intra si ies din clasa împreuna cu elevii), iar elevii din ciclul gimnazial intra sub îndrumarea cadrelor de serviciu.

9) dupa terminarea ultimei ore de curs, învatatorii si profesorii îi conduc pe elevi pâna la iesirea din scoala, reamintindu-le necesitatea respectarii regulilor de circulatie. La terminarea ultimei ore de curs, învatatorul, profesorul, nu lasa în clasa elevi nesupravegheati. Paraseste ultimul clasa .

 

Cap. III Drepturile si obligatiile parintilor

Art. 17 1) Parintii/tutorii legali au dreptul si obligatia de a colabora cu unitatea de învatamânt, în vederea realizarii obiectivelor educationale.
2) Parintii/tutorii legali ai elevilor au obligatia , cel putin o data pe luna sa se prezinte la scoala si sa discute în cadru organizat sau în timpul consultatiilor pedagogice, cu dirigintele clasei pentru a cunoaste evolutia copilului ( situatia la învatatura si purtare , frecventa la scoala )
3) Parintele, tutorele legal instituit sau sustinatorul legal sunt obligati, conform legii, sa asigure frecventa scolara a elevului în învatamântul obligatoriu.

Art. 18 (1)Comitetul de parinti ai clasei se alege in fiecare an in adunarea generala a parintilor elevilor clasei, convocata de invatator/diriginte, care prezideaza sedinta.

(2)Comitetul de parinti ai clasei reprezinta interesele parintilor elevilor clasei in adunarea generala a parintilor la nivelul scolii, in consiliul reprezentativ al parintilor , in consiliul profesoral si in consiliul clasei.

Art. 19

(1) La nivelul fiecarei unitati de invatamant functioneaza Consiliul reprezentativ al parintilor.

(2) Consiliul reprezentativ al parintilor din unitatea de invatamant este compus din presedintii comitetelor de parinti ai fiecarei clase.

(3)Consiliul reprezentativ al parintilor prevazut la alineatul 1 isi desemneaza reprezentantii sai in organismele de conducere ale scolii.

 

CAP.IV Drepturile si atributiile angajatorului

Art.20.

Directorul , in calitate de angajator, are urmatoarele atributii:

•  incheie contracte individuale de munca cu personalul angajat si aproba concediile de odihna ale personalului didactic, nedidactic si didactic auxiliar pe baza solicitarilor scrise ale acestora, conform codului muncii si contractului colectiv de munca aplicabil ;

•  aproba concediile fara plata si zilele libere platite, conform prevederilor legale si ale contractului de munca aplicabil, pentru intreg personalul, in conditiile asigurarii suplinirii acestora ;

•  consemneaza zilnic, in condica de prezenta, absentele si intarzierile de la orele de curs ale personalului didactic de predare si de instruire practica precum si ale personalului didactic auxiliar si si nedidactic, de la programul de lucru ;

•  atribuie, prin decizie interna, personalului didactic titular, personalului asociat sau cadrelor didactice pensionate, in regim de cumul sau plata cu ora, orele de curs ramase neocupate ;

•  numeste si elibereaza din functie personalul didactic auxiliar si nedidactic, conform legislatiei in vigoare ;

•  coordoneaza comisia de salarizare si aproba trecerea personalului salariat al unitatii de invatamant de la o o gradatie salariala la alta.

Art.21. Directorul unitatii de invatamant, in calitate de evaluator, are urmatoarele atributii :

•  informeaza inspectoratul scolar cu privire la rezultatele de exceptie ale personalului didactic, pe care il propune pentru conferirea distinctiilor si premiilor, conform prevederilor Legii nr. 128/1997, privind statutul personalului didactic cu modificarile si completarile ulterioare.

•  Apreciaza personalul didactic de predare si de instruire practica, la inspectiile pentru obtinerea gradelor didactice , precum si pentru acordarea salariului de merit si a gradatiilor de merit .

Art.22 . Directorul unitatii de invatamant indeplineste si urmatoarele atributii :

•  aplica sanctiuni pentru abaterile disciplinare savarsite de personalul unitatii de invatamant ;

•  aplica sanctiunile prevazute de prezentul regulament pentru abaterile discilplinare savarsite de elevi.

 

Cap.V. Drepturile si o bligatiile angajatilor

Art.23. Angajatii au, în principal, urmatoarele drepturi:

•  dreptul la conditii de munca, securitate si sanatate în munca;

•  dreptul la salarizare pentru munca depusa, în conditiile legii;

•  dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

•  dreptul la demnitate în munca;

•  dreptul la acces la formarea profesionala;

•  dreptul la informare si consultare.

Art.24. Angajatiilor le revin, în principal, urmatoarele obligatii:

•  obligatia de a îndeplini eficient atributiile care le revin conform fisei postului;

•  obligatia de a respecta disciplina muncii;

•  obligatia de a respecta prevederile prezentului regulament intern si ale contractului individual de munca;

•  obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii în unitate, precum si normele de prevenire si stingere a incendiilor;

•  obligatia de a se prezenta la serviciu în tinuta decenta, de a face si mentine ordinea si curatenia la locul de munca;

•  obligatia de fidelitate fata de societate în executarea atributiilor de serviciu;

•  obligatia de a aduce la cunostinta angajatorului orice neregula, abatere sau dificultate în munca;

•  obligatia de a anunta angajatorul când, din motive obiective ori din cauza îmbolnavirii, absenteaza de la serviciu, în cursul zilei de absenta sau în cel mult 24 de ore ;

•  obligatia de a asigura ocrotirea proprietatii publice si private a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, sa evite producerea oricarui prejudiciu ;

•  obligatia de a respecta demnitatea functiei detinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea ;lg 477

k) obligatia de a respecta liberatatea opiniilor si de a nu se lasa influentati de considerente personale lg.477

 

Cap. VI. Interdictii

 

Art.25. Angajatilor le revin, în principal, urmatoarele interdictii:

•  interdictia de a savârsi orice act care tulbura buna desfasurare a activitatii institutiei;

•  interdictia de a scoate bunuri din institutie fara aprobarea angajatorului;

•  interdictia de a folosi în interes personal bunuri ale institutiei;

•  interdictia de a înstraina orice bun al institutiei dat în folosinta sau pastrare;

•  interdictia de a introduce în institutie bunuri prohibite de catre lege;

•  interdictia de a exprima in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea , cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual(cf. legea 477, art.7/pg.3)

•  interdictia de a dezvalui informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de lege

•  interdicitia de a dezvalui informatii la care au acces in exercitarea functiei , daca aceasta dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite sau sa prejudicieze imaginea sau drepturile institutiei ori ale unor functionari publici sau ale unor angajati contractuali, precum si ale persoanelor fizice sau juridice ;

•  interdictia de a acorda asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice, in vederea promovariide actiuni juridice ori de alta natura impotriva statului sau autoritatii ori institutiei publice in care isi desfasoara activitatea

•  interdictia de a participa la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice

•  Interdicitia de a afisa in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice insemne sau obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora

Art.26 Personalului didactic de predare îi este interzis:
(1) sa paraseasca sala de clasa / sala de desfasurare a activitatii / sala sau terenul de sport , în timpul desfasurarii activitatilor didactice;
(2) sa foloseasca telefonul mobil în timpul desfasurarii activitatilor didactice;
(3) sa elimine elevii din clasa / sala de desfasurare a activitatii ;
(4) sa învoiasca elevii din timpul activitatilor didactice pentru rezolvarea unor probleme personale, decât cu acordul scris al parintilor ;
(5) sa vicieze ora de curs / activitatea didactica cu discutii care nu se refera la tematica activitatii didactice
(6) sa motiveze absentele elevilor carora nu le este diriginte.

 

Cap.VII. Respectarea principiului nediscriminarii

Art.27

(1) În cadrul scolii raporturile de munca se bazeaza pe principiul egalitatii de tratament fata de toti angajatii.

(2) Orice angajat beneficiaza de conditii de munca adecvate, de protectia datelor cu caracter personal, de respectarea demnitatii si a constiintei sale, fara nici o discriminare.

(3) La nivelul scolii este interzisa orice discriminare bazata pe criterii de sex, vârsta, etnie, rasa, religie, optiune politica, handicap, origine sociala sau situatie familiala.

 

Cap.VIII. Sarcinile învatatorilor si dirigintilor

Art.28 Invatatorii si dirigintii sunt responsabili de :

•  managementul clasei;

•  prelucrarea cu parintii/reprezentantii legali si elevii sub semnatura si asigurarea respectarii de catre acestia a ROF si a celui de Ordine Interioara;

c) repartizarea responsabilitatilor pe clase, organizarea serviciului pe scoala si pe clasa a elevilor;

d) controlul zilnic al claselor (ordine, curatenie, tinuta si igiena corporala a elevilor);

e) medierea tuturor conflictelor

f) controlul permanent al elevilor la învatatura si disciplina (motivarea saptamânala a absentelor pe baza actelor legale prevazute în ROF, pastrarea acestora un an scolar);

g) cunoasterea elevilor, legatura permanenta cu familiile acestora;

h) evidenta elevilor-problema si a celor indisciplinati; se ocupa, în mod special, de educarea lor, de prevenirea abaterilor de orice fel;

i) înscrierea si participarea elevilor la concursurile scolare pe obiecte de învatamânt, la activitatile de la Palatul Copiilor, Clubul Sportiv Scolar si tin evidenta nominala a elevilor înscrisi la diverse activitati sau a celor cuprinsi în formatiile artistice, evitând supraîncarcarea elevilor.

j) completarea permanenta a caietului dirigintelui.

 

Cap.IX Învatatorii si profesorii de serviciu

Art.29 Serviciul pe scoala se realizeaza zilnic, de trei colective sub îndrumarea si controlul directorului de serviciu, care raspunde de activitatea din scoala. Acesta, în caz de nevoie, împreuna cu responsabilul de orar, asigura suplinirea cadrelor didactice si intrarea la timp a tuturor profesorilor si învatatorilor la ore. In absenta directorului , toate atributiile sunt preluate de profesorul de serviciu de zi lunga.

 

Cap. X Obligatiile profesorilor de zi lunga

Art. 30 Prin rotatie, pe baza unui grafic, câte un profesor sau învatator va fi de serviciu de zi lunga, având urmatoarele obligatii:

a) prezenta permanenta în scoala de la ora 7 30 - 13 învatatori, respectiv pâna dupa încheierea cursurilor clasele V-VIII, orele 15, profesori;

b) între orele 7 30 - 7 45 , controleaza modul în care scoala este pregatita pentru a primi elevii;

c) preia cataloagele de la secretarul scolii

d) verifica daca s-au prezentat elevii de serviciu, reamintindu-le obligatiile;

verifica daca au sosit la timp învatatorii si profesorii de serviciu si daca se gasesc la posturile lor ;

e) organizeaza supravegherea elevilor la intrarea în scoala; elevii pot intra în scoala numai începând cu orele 7 45 în toate corpurile (A, B, C).Accesul elevilor se face în prezenta profesorilor de serviciu pe paliere. Pe timp nefavorabil, când sosesc, dar dupa prezentarea profesorilor de serviciu;

f) verifica daca au sosit la timp învatatorii si profesorii de serviciu si daca se gasesc la posturile lor;

g) se îngrijeste de securitatea cataloagelor si de ordinea din sala profesorala.

h) la sfârsitul serviciului , preda cataloagele secretarului scolii, întocmeste un proces verbal care se refera la modul în care s-a mentinut ordinea si curatenia în scoala; tinuta scolii dimineata; clasa, elevii care au fost indisciplinati peste zi, mentioneaza starea de curatenie a claselor dupa ore, pagubele cauzate de elevi (nominal clasa si ce anume a stricat, modul de rezolvare, geamuri sparte, banci, usi, table sparte);

i) verifica si mentioneaza existenta si integritatea cataloagelor.

 

Cap. XI Obligatiile profesorilor si învatatorilor de serviciu

Art. 31 Alaturi de cei de zi lunga, ceilalti profesori desfasoara serviciul între orele 7 45 pâna la 14 ,15 respectiv 13 – 18 30 , în locurile fixate prin graficele afisate în sala profesorala si intrarile corpurilor A, B si C. Profesorii (învatatorii) de serviciu supravegheaza activitatea elevilor în pauze si la plecarea lor spre domiciliu. Prezenta lor este o garantie pentru securitatea elevilor.

La programul organizat dupa-masa pentru elevii claselor V-VIII, conform orarului sau extracurricular, profesorii de specialitate, respectiv dirigintii sunt si profesori de serviciu, raspunzând si în pauze (plecare) de ordinea în unitate si de securitatea elevilor. Accesul elevilor în cladire se va face doar dupa prezentarea profesorului. Laboratoarele si cabinetele au si reguli proprii de functionare stabilite de colectivele de catedra, afisate în spatiile respective.

La consultatii, meditatii, program suplimentar, activitati sportiv-distractive si altele organizate cu aprobarea unuia dintre directorii scolii, profesorul organizator raspunde în fata legii de supravegherea si securitatea elevilor.

 

Cap.XII. Abateri si sanctiuni disciplinare aplicabile

Art. 32.

(1) Abaterea disciplinara reprezinta o fapta în legatura cu munca si care consta într-o actiune sau inactiune savârsita cu vinovatie de catre angajat, prin care acesta a încalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, dispozitiile legale ale conducerii.

(2) Daca prin abaterea disciplinara se aduc prejudicii materiale institutei , pe lânga raspunderea disciplinara, poate fi angajata simultan si raspunderea patrimoniala a angajatului vinovat.

Art.33. Se considera abateri disciplinare, printre altele, urmatoarele fapte:

•  refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile de munca si dispozitiile angajatorului;

•  întârzierea repetata si nejustificata de la ore;

•  aplicarea unor pedepse corporale asupra elevilor

d) neglijenta repetata în rezolvarea cerintelor, obligatiilor privind întocmirea

documentelor scolare, nefinalizarea sarcinilor scolare;

e) absenta nemotivata de la programul de lucru;

f) întârzierea la programul de lucru;

•  parasirea nemotivata a locului de munca în interes personal;

•  falsificarea de acte sau evidente generatoare de drepturi;

•  scoaterea unor bunuri materiale din societate fara aprobarea angajatorului;

•  executarea unor lucrari straine de interesele societatii în timpul programului de lucru;

•  divulgarea catre persoane straine societatii a unor date privind activitatea institutiei sau a unor date personale ale altor angajati, fara acordul acestora;

•  desfasurarea unor activitati ca angajati, administratori sau prestatori de servicii în beneficiul altor persoane fizice sau juridice, în timpul programului de lucru;

•  savârsirea de acte de violenta fizica sau de limbaj provocate de angajat sau la care acesta participa;

•  consumul de bauturi alcoolice în timpul programului de lucru;

•  fumatul în locuri neautorizate;

•  crearea unei atmosfere de ostilitate sau de intimidare pentru o persoana sau grup de persoane;

•  savârsirea oricaror acte de hartuire sexuala;

•  manifestari care aduc atingere prestigiului societatii;

•  încalcarea oricarei alte obligatii, interdictii sau reguli disciplinare prevazuta în prezentul regulament sau savârsirea oricarei alte fapte interzise de lege.

•  neefectuarea planificarilor, a proiectelor sau schitelor de lectii, necunoasterea temeinica a continutului programei, lipsa de preocupare pentru perfectionarea metodico-stiintifica

v) nepregatirea consecventa pentru lectii.

Art.34 . Sanctiunile disciplinare aplicabile în cazul savârsirii unei abateri disciplinare sunt: ( conform art 264 alin.1 din Codul muncii)

a) observatia individuala

•  observatia in fata directiunii scolii

•  observatia in fata consiliului de administratie

•  diminuarea notei la calificativ

•  avertismentul scris - consta într-o prevenire în scris a angajatului prin care i se pune în vedere faptul ca în cazul savârsirii de noi abateri îi va fi aplicata alta sanctiune mai grava. Sanctiunea se aplica angajatului în cazul savârsirii unei abateri care ar fi putut aduce prejudicii sau a produs prejudicii mai putin grave unitatii;

•  suspendarea contractului individual de munca pe o perioada care nu poate depasi 10 zile lucratoare – consta într-o suspendare a contractului individual de munca din initiativa angajatorului pe o anumita perioada în care angajatul nu beneficiaza de nici un drept conferit de calitatea de angajat. Sanctiunea se aplica angajatului în cazul repetarii cu intentie a abaterilor sanctionate anterior cu avertisment scris;

•  retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea , pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile – se aplica angajatului care nefiind la prima abatere savârseste cu intentie o fapta care prejudiciaza ordinea si activitatea unitatiii având grad ridicat de periculozitate;

•  reducerea salariului de baza si/sau , dupa caz, si a indemnizatiei de conducere cu 5 – 10%, pe o perioada de 1 – 3 luni. Sanctiunea se aplica angajatului în cazul savârsirii unor abateri grave, repetarii abaterilor sanctionate anterior cu suspendarea contractului individual de munca sau cu retrogradarea din functie, dupa caz, precum si în cazul producerii de prejudicii materiale;

•  desfacerea disciplinara a contractului individual de munca – consta în concedierea angajatului pentru motive care tin de persoana acestuia si reprezinta sanctiunea disciplinara maxim aplicabila. Sanctiunea se aplica angajatului atât pentru savârsirea unei singure abateri grave, cât si pentru încalcarea repetata a obligatiilor angajatului de natura a perturba grav ordinea si activitatea unitatii.

Art.35. Pentru aceeasi abatere nu se poate aplica decât o singura sanctiune, amenzile disciplinare fiind interzise.

 

Cap.XIII. Reguli referitoare la procedura disciplinara

Art.36.

(1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, având dreptul sa aplice sanctiuni disciplinare angajatilor sai ori de câte ori constata ca acestia au savârsit o abatere disciplinara.

(2) Angajatorul aplica sanctiunea disciplinara în functie de împrejurarile savârsirii abaterii disciplinare, gradul de vinovatie al angajatului, consecintele abaterii disciplinare, comportamentul general al angajatului si eventualele sanctiuni disciplinare anterior aplicate.

Art.37.

(1) Abaterea disciplinara se constata de catre director, prin referat de constatare.

(2) Cu exceptia avertismentului scris, sub sanctiunea nulitatii absolute, nici o sanctiune disciplinara nu poate fi aplicata înaintea efectuarii cercetarii disciplinare prealabile, de catre o comisie de disciplina .

(3) În vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile angajatul este convocat în scris de catre comisia de disciplina, cu aratarea obiectului, datei, orei si locului întrevederii.

(4) Neprezentarea angajatului la convocare da dreptul comisiei de disciplina sa dispuna sanctionarea, fara realizarea cercetarii disciplinare prealabile.

(5) În cursul cercetarii disciplinare prealabile angajatul are dreptul sa formuleze si sa sustina aparari în favoarea sa si sa ofere toate probele si motivele pe care le considera necesare.

Art.38.

(1) Sanctiunea disciplinara se aplica de catre comisia de disciplina, prin decizie de sanctionare scrisa, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre abaterea disciplinara, dar nu mai târziu de 6 luni de la data savârsirii.

(2) Decizia de sanctionare se comunica în scris angajatului în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii, produce efecte de data comunicarii si poate fi contestata la instantele judecatoresti în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare.

Art.39.

(1) În cazul aplicarii unor sanctiuni disciplinare pe durata determinata, expirarea acesteia duce automat la repunerea în drepturi a angajatului sanctionat.

(2) Sanctiunea disciplinara aplicata se considera a nu fi fost luata daca, în termen de 1 an de la aplicare, angajatul în cauza nu a comis o alta abatere disciplinara.

 

Cap XIV. Protectia personalului din institutiile publice care semnaleaza

incalcari ale legii

Art.40

•  Semnalarea unor fapte de incalcare a legii de catre persoane care au reclamat ori au sesizat incalcari ale legii in cadrul institutiilor publice(educatie), savarsite de catre persoane cu functii de conducere sau de executie din institutiile publice(educatie), prevazute de lege ca fiind abateri disciplinare sau infractiuni, constituie avertizare in interes public si priveste:

•  infractiuni de coruptie, infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie, infractiuni in legatura directa cu infractiunile de coruptie, infractiuni de fals si infractiunile de serviciusau in legatura cu serviciul

•  infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatii Europene

•  practici sau tratamente preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor unitatilor

•  incalcarea prevederilor privind incompatitbilitatile si conflictele de interese

•  folosirea abuziva a resurselor materiale sau umane

•  partizanatul politic in exercitarea prerogativelor postului cu exceptia persoanelor numite sau alese politic

•  incalcari ale legii in privinta accesului la informatii si a trasparentei decizionale

•  incalcarea prevederilor legale privind achizitiile publice si finantarile nerambursabile

•  incompetenta sau neglijenta in serviciu

•  evaluari neobiective ale personalului in procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare si eliberare din functie

•  incalcari ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii

•  emiterea de acte administrative sau de alta natura care servesc interese de grup sau clientelare

•  administrarea defectuoasa sau frauduloasa a patrimoniului public si privat al institutiilor publice

•  incalcarea altor dispozitii legale care impun respectarea principiului bunei administrari si cel al ocrotirii interesului public

Art.41

Sesizarea privind incalcarea legii sau a normelor deontologice si profesionale poate fi facuta alternativ sau cumulativ:

•  sefului ierarhic al persoanei care a incalcat prevederile legale

•  conducatorului institutiei publice din care face parte persoana care a incalcat prevederile legale sau in care se semnaleaza practica ilegala, chiar daca nu se poate identifica exact faptuitorul

•  comisiilor de disciplina sau a altor organisme similare din cadrul institutiei din care face parte persoana care a incalcat legea

•  organelor judiciare

•  organelor insarcinate cu constatarea si cercetarea conflictelor de interese si a incompatibilitatilor

•  mass-media

Conform legii 571/2004

 

Cap.XV. Conduita in cadrul relatiilor internationale

Art.42. Personalul contractual care reprezinta autoritatea sau institutia publica in cadrul unor organizatii internationale, institutii de invatamant, conferinate, seminarii si alte activitati cu caracter international are obligatia sa promoveze o imagine favorabila tarii si autoritatii sau institutiei publice pe care o reprezinta.

Art.43. In relatiile cu reprezentantii altor state, angajatii contractuali au obliagtia de a nu exprima opinii personale privind aspectele nationale sau dispute internationale.

Art.44 . In deplasarile in afara tarii, personalul contarctual este obligat sa aiba o conduita corespunzatoare regulilor de protocol si sa respecte legile si obiceiurile tarii gazda.

 

Cap. XVI . Reguli privind comportamentul elevilor în scoala


Art.45. Elevii Scolii Gimnaziale ‘' Mihai Eminescu'' Zalau au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregati la fiecare disciplina de studiu si de a-si însusi cunostintele prevazute de programele scolare.

Art.46. (1) Elevii trebuie sa aiba o comportare civilizata si o tinuta decenta, atât în unitatea de învatamânt, cât si în afara ei.
(2) Elevii au obligatia sa pastreze curatenia în spatiile de învatamânt , grupuri sanitare, curtea scolii.
(3) Elevii care întârzie la activitatile didactice vor fi pusi absenti în catalog ;
(4) Elevii trebuie sa cunoasca si sa respecte:
a) legile statului;
b) regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt

preuniversitar si regulamentul intern;

c) regulile de circulatie si cele cu privire la apararea sanatatii;
d) normele de tehnica securitatii muncii, de prevenire si de stingere a

incendiilor;

e) normele de protectie civila;
f) normele de protectie a mediului ;
g) regulamentul de organizare si functionare al bibliotecii ;
h) regulamentul de organizare si functionare al centrului de documentare ;
(5) Dupa perioada de absente motivate/nemotivate , la revenirea în scoala , elevul are obligatia de a recupera cunostintele predate de catre profesor în perioada cât acesta ( elevul ) a absentat .

Art.47 . Este interzis elevilor:
a) sa distruga documente scolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.;
b) sa deterioreze bunurile din patrimoniul unitatii de învatamânt;
c) sa aduca si sa difuzeze, în unitatea de învatamânt, materiale care, prin continutul lor, atenteaza la independenta, suveranitatea si integritatea nationala a tarii, care cultiva violenta si intoleranta;
d) sa organizeze si sa participe la actiuni de protest, care afecteaza desfasurarea activitatii de învatamânt sau care afecteaza frecventa la cursuri a elevilor;
e)sa aduca in perimetrul unitatii de invatamant obiecte care pot provoca accidente sau care pun in pericol integritatea fizica si psihica a elevilor si a personalului unitatii de invatamant(orice tipuri de arme sau instrumente precum : munitie, petarde , pocnitori, lame, cutite, ace, seringi) ; de asemenea se interzice aducerea in scoala a animalelor ;
f) sa blocheze caile de acces în spatiile de învatamânt;
g) sa detina si sa consume, în perimetrul unitatii de învatamânt si în afara acestuia, droguri, bauturi alcoolice si tigari si sa participe la jocuri de noroc;
h)sa posede si sa difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
i) sa utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs, a examenelor si a concursurilor;
j) sa lanseze anunturi false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unitatii de învatamânt;
kl) sa aiba tinuta, comportamente si atitudini ostentative si provocatoare;
l) sa aiba tunsori excentrice ;
m) sa aduca jigniri si sa manifeste agresivitate în limbaj si în comportament fata de colegi si fata de personalul unitatii de învatamânt ;
n) sa utilizeze culoarul de acces al profesorilor ;
o) sa desfasoare activitati sportive în curtea scolii si în sala de sport fara supravegherea profesorilor de educatie fizica ;
p) sa paraseasca perimetrul unitatii de învatamânt în timpul programului scolar ;
q) sa intre în perimetrul unitatii de învatamânt cu patine cu rotile / scutere / biciclete .
r) sa nu salute personalul didactic si nedidactic al scolii si sa nu le acorde prioritate în zonele comune de acces ale scolii .

Art.48. Elevii au obligatia sa poarte asupra lor carnetul de elev, sa-l prezinte profesorilor/învatatorilor pentru consemnarea notelor, precum si parintilor, pentru informare în legatura cu situatia scolara.

Art.49. Elevii trebuie sa utilizeze cu grija manualele scolare primite gratuit si sa le restituie în stare buna, la sfârsitul anului scolar.

Art.50. Portul insemnelor distinctive :ecuson(clasele I-IV- uniforma obligatorie ; V-VIII- uniforma optional parinti) este obligatoriu de catre elevi.

Art.51 . Reguli de comportament în clasa

În scopul desfasurarii în conditii optime a lectiilor, a evitarii oricaror evenimente nedorite la nivelul claselor, elevii vor avea în vedere urmatoarele:

•  îsi vor ocupa locul în banca imediat dupa ce suna în clasa, îsi vor pregati caietele, cartile, rechizitele pentru ora care urmeaza;

•  vor respecta cu strictete cerintele formulate de diriginti, profesori, învatatori privind lectia care urmeaza (autodictare, linierea tablei, scrierea pe tabla a unor reguli, probleme, etc. , afisarea materialelor didactice);

•  vor trece obligatoriu la program de meditatie în cazul în care profesorul întârzie sau nu se prezinta la ora (se interzice în asemenea situatii parasirea clasei, a scolii sau iesirea pe coridoare);

•  vor respecta cerintele elevilor de serviciu pe clasa privind asigurarea conditiilor igienico-sanitare, a normelor privind protectia individuala si colectiva;

•  se interzice deteriorarea bunurilor scolii date în folosinta clasei;

•  aerisirea clasei se va face numai de elevul de serviciu nominalizat de diriginte;

•  se interzice practicarea unor jocuri sportive;

•  elevii claselor I-IV vor servi mâncarea din pachet, laptele si cornul, în clasa, sub supravegherea învatatoarei.

Art.52 . Reguli de comportament pe coridoare

În scopul formarii si educarii unor deprinderi de comportament civilizat, a evitarii accidentelor, elevii vor avea în vedere urmatoarele:

•  se interzice stationarea, jocul cu mingea sau orice alta activitate sportiva pe coridoare (sarituri, alergat etc.);

•  elevii sunt obligati sa circule pe coridoare civilizat, fara sa strige, sa fluiere sau sa formeze grupuri compacte care împiedica circulatia;

•  intrarea sau iesirea din clase si scoala se va face numai prin locurile admise, fara a se produce aglomerari, busculada;

•  se interzice manevrarea perdelelor, a ferestrelor de pe coridoare;

•  elevii sunt obligati sa pastreze curatenia, sa foloseasca civilizat grupurile sanitare, sa protejeze plantele amplasate în afara claselor.

Art.53. Reguli de comportare în curte

•  se vor organiza numai acele jocuri care asigura relaxarea fizica si psihica a elevilor;

•  în curte nu se vor organiza meciuri de fotbal sau alte jocuri cu mingea pe perioada pauzelor;

•  se interzice parasirea incintei scolii pe timpul pauzei;

•  în pauza mare se iese în curte, daca nu hotaraste altfel colectivul de serviciu.

Art. 54 Responsabilitatile elevilor. Sanctiuni

(1) Elevii care savârsesc fapte prin care se încalca dispozitiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele scolare, vor fi sanctionati în functie de gravitatea acestora.
(2) Sanctiunile care se pot aplica elevilor sunt urmatoarele :
a) observatia individuala;
b) mustrare în fata clasei si/ sau în fata consiliului clasei/ consiliului profesoral ;
c) mustrare scrisa;
d) retragerea temporara sau definitiva a bursei;
e) eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile;
f) mutarea disciplinara la o clasa paralela, din aceeasi scoala;
g) mutarea disciplinara la o alta unitate de învatamânt, cu acceptul conducerii unitatii primitoare;.
(3) Toate sanctiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, parintilor/reprezentantului legal.

Art.55 Elevii surprinsi de catre cadrele didactice sau organele abilitate ale statului , în timpul activitatilor didactice în baruri/restaurante/alte localuri , vor fi sanctionati conform prevederilor art.54.

Art.56 Pentru elevii din învatamântul preuniversitar la fiecare 10 absente nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10 % absente nejustificate din numarul

de ore pe semestru la o disciplina /modul, va fi scazuta nota la purtare cu câte un punct.

Art.57 (1). Elevii vinovati de deteriorarea bunurilor unitatii de învatamânt platesc toate lucrarile necesare reparatiilor sau suporta toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate.

(2). In cazul în care vinovatul nu se cunoaste, raspunderea materiala devine colectiva, revenind întregii clase.

Art.58 In cazul distrugerii, deteriorarii manualelor scolare primite gratuit elevii vinovati înlocuiesc manualul deteriorat , iar în caz de imposibilitate, achita contravaloarea acestuia.

Art.59 (1 ) Contestatiile împotriva sanctiunilor se adreseaza în scris, consiliului de administratie al unitatii de învatamânt , în termen de 5 zile de la aplicarea sanctiunii.

(2) Contestatia se solutioneaza în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unitatii de învatamânt.

 

Cap.XVII Drepturile elevilor. Recompense

Art.60 . Elevii Scolii Gimnaziale ‘' Mihai Eminescu'' Zalau se bucura de toate drepturile constitutionale.

a) Nici o activitate organizata în unitatea de învatamânt nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor.

b) Elevul beneficiaza de învoire din partea directorului unitatii de învatamânt pe baza unei cereri scrise din partea parintilor/sustinatorului legal numai pentru rezolvarea unor probleme de familie de forta majora .Pentru aceste situatii , elevii beneficiaza de cel mult trei zile de învoire în timpul unui an scolar.

c) Elevii beneficiaza de învatamânt gratuit

d) Elevii au dreptul la premii si recompense.

e) Elevii au dreptul la facilitatile oferite de stat

g) Este garantat dreptul la asociere, la reuniune si de a redacta si difuza publicatii scolare proprii.

h) Elevii cu performante scolare deosebite pot promova 2 ani într-un an scolar.

i) Elevii apartinând minoritatilor nationale au dreptul sa studieze si sa se instruiasca în limba materna, exceptie facând Limba româna si Istoria românilor

j) În timpul scolarizarii, elevii beneficiaza de asistenta psihopedagogica si medicala gratuita. De asemenea, ei au dreptul la bilete cu preturi reduse, la spectacole, muzee, manifestari cultural-sportive si la transportul în comun, pe baza carnetului de elev, vizat la zi.

Art.61 1) Elevii Scolii Gimnaziale ‘' Mihai Eminescu ‘' Zalau beneficiaza de învatamânt gratuit.
2) Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material si financiar pentru studii, acordate de banci, în conditiile legii. Statul îi sprijina material, cu precadere pe elevii care obtin performante, rezultate foarte bune la învatatura sau la activitati artistice si sportive, precum si pe cei cu situatie materiala precara.
3) Elevii pot beneficia de suport financiar si din sursele extrabugetare ale unitatii de învatamânt .

Art.62 . În timpul scolarizarii, elevii beneficiaza de asistenta psihopedagogica si medicala gratuita. De asemenea, ei au dreptul la bilete cu preturi reduse, la spectacole, muzee, manifestari cultural-sportive si la transportul în comun, pe baza carnetului de elev, vizat la zi.

Art.63 . Elevii au dreptul sa fie evidentiati si sa primeasca premii si recompense, pentru rezultate deosebite obtinute la activitatile scolare si extrascolare, precum si pentru atitudine civica exemplara.

Art.64. Activitatea elevilor de serviciu.

1) Serviciul pe scoala al elevilor în corpul A si B se realizeaza între orele 7 si 15, de catre doi elevi , cu scoaterea de la cursuri dupa un grafic anuntat de diriginti.

2) Obligatii:

•  supravegheaza intrarea elevilor, începând cu ora 7 45 ;

•  consemneaza într-un caiet special abaterile de la regulament (întârzieri, fuga de la ore);

•  consemneaza nominal persoanele straine care au intrat în scoala;

•  suna de intrare si de iesire;

•  unul dintre elevi este permanent la intrare, celalalt însoteste persoanele straine care intra în scoala, când este cazul;

•  la sfârsitul orelor de curs, controleaza, împreuna cu profesorul de serviciu, starea de curatenie si ordinea claselor;

•  mentine curatenia în jurul scolii.

Art.65 Portul insemnelor distinctive (ecuson) este obligatoriu de catre elevi, profesori, personal didactic si nedidactic si auxiliar.

Art.66. Elevii scutiti medical, semestrial sau anual, nu sunt obligati sa vina în echipament sportiv la orele de educatie fizica si sport, având însa încaltaminte adecvata pentru salile de sport. Absentele lor de la aceste ore se consemneaza în catalog si genereaza efectele prevazute de legislatia în vigoare.
(4) În timpul orei de educatie fizica si sport, elevilor scutiti medical, pentru o fireasca integrare în colectiv, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, masurare, supraveghere, înregistrarea unor elemente tehnice, tinerea scorului, distribuirea si recuperarea de material didactic, montarea si demontarea instalatiilor sportive usoare etc.

Art.67 . (1) Absentele datorate îmbolnavirii elevilor, bolilor contagioase din familie sau altor cazuri de forta majora, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate.
(2) Motivarea absentelor se efectueaza pe baza urmatoarelor acte:
a) adeverinta eliberata de medicul cabinetului scolar sau de medicul de familie si avizata de medicul scolar (daca exista);
b) adeverinta sau certificat medical eliberat de unitatea sanitara, în cazul în care elevul a fost internat în spital, avizat(a) de medicul scolar (daca exista);
c) cererea scrisa a parintelui/tutorelui legal al elevului, adresata directorului unitatii de învatamânt si aprobata de acesta, în urma consultarii cu dirigintele/învatatorul clasei.
(3) Motivarea absentelor se face de catre învatator sau diriginte, în ziua prezentarii actelor justificative.
(4) În cazul elevilor minori, parintele/tutorele legal are obligatia de a prezenta, personal, dirigintelui actele justificative pentru absentele copilului lor .
(5) Actele pe baza carora se face motivarea absentelor vor fi prezentate de catre parinte / sustinatorul legal , la secretariatul scolii , în termen de maxim 7 zile lucratoare de la reluarea activitatii elevului . Actele pe baza carora se face motivarea absentelor vor fi pastrate de catre învatator/diriginte pe tot parcursul anului scolar , la secretariatul scolii. Serviciul secretariat primeste actele doveditoare pentru motivarea absentelor în zilele de marti si joi de la orele 14 la 16.
(6) Toate adeverintele medicale trebuie sa aiba viza cabinetului, care are în evidenta fisele medicale/carnetele de sanatate ale elevilor.
(7) Nerespectarea termenului prevazut la alin. 5 din prezentul articol atrage, de regula, declararea absentelor ca nemotivate.
(8) La cererea scrisa a unitatilor de învatamânt în care este organizat învatamânt sportiv, a structurilor nationale sportive, directorul poate aproba motivarea absentelor elevilor care participa la cantonamente si la competitii de nivel local, national si international, cu conditia recuperarii materiei, în vederea încheierii situatiei scolare.

Art. 68 . Cadrele didactice care constata nerespectarea art.47 aliniatul i , vor retine obiectele prevazute la acest articol si le vor restitui numai parintelui/sustinatorului legal .

Art.69 . a) Prezentul regulament va fi adus la cunostinta elevilor si a parintilor sau reprezentantilor legali ai acestora , cadrelor didactice , prin prezentarea lui în cadrul sedintelor cu parintii , consiliilor pedagogice si publicare pe pagina web a scolii;
b) In baza regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar si a prezentului regulament intern , directorul va încheia cu parintele / elevul de clasa a V-a – a VIII a, un acord de parteneriat scoala-familie.


Art.70 . Prezentul regulament poate fi modificat pe parcursul anului scolar cu respectarea procedurilor legale .
 

Cap. XVIII Alte dispozitii

Art.71. Relatiile cu mijloacele de informare in masa se asigura de catre persoanele desemnate in acest sens de catre conducatorul unitatii sau institutiei publice, in conditiile legii.

 

Cap.XIX . Dispozitii finale

Art.72 În unitatile de învatamânt preuniversitar, fumatul este interzis, conform legii.

Art.73 Portul insemnelor distinctive (ecuson) este obligatoriu de catre elevi, profesori, personal didactic si nedidactic si auxiliar.

Art. 74 . a) Prezentul regulament va fi adus la cunostinta elevilor si a parintilor sau reprezentantilor legali ai acestora , cadrelor didactice , prin prezentarea lui în cadrul sedintelor cu parintii , consiliilor pedagogice si publicare pe pagina web a scolii;
b) In baza regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar si a prezentului regulament intern , directorul va încheia cu parintele / elevul de clasa a V-a – a VIII a, un acord de parteneriat scoala-familie.

Art.75 . Prezentul regulament poate fi modificat pe parcursul anului scolar cu respectarea procedurilor legale .

Art.76. Prezentul regulament s-a aprobat în Consiliul de Administratie din data de 25 octombrie 2007 si intra în vigoare la data de 09 octombrie 2008 .

 

ZALAU,

la 08.10.2008

DIRECTOR,

 

prof. Mariana Nicoleta Meleg

 

 

 

 

Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” str. Crişan nr.15/A , Zalău, Sălaj, România tel-fax: 0040260-612263, e-mail:sceminescu@samtv.ro